Muksumittari Logo Kirjaudu muksumittariin
Ohjelmistotalo Sowellus Oy
VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT
(28.5.2015)

 • 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Sowellus Oy:n tarjoamiin verkkopalveluihin. Verkkopalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi verkkopohjaisia sekä natiivi- (applikaatio) sovelluksia. Kulloinkin sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut on määritelty tilaajakohtaisessa palvelusopimuksessa (myöhemmin, ”Sopimus). Näissä yleisissä sopimusehdoissa ”Palvelu” tarkoittaa Yhtiön ja Tilaajan (myöhemmin kumpikin erikseen ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”) välisessä palvelusopimuksessa määriteltyjä palveluita.
  1.2 Nämä yleiset sopimusehdot ovat osa Osapuolten välistä Sopimusta. Sopimus liitteineen määrittelee osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.
  1.3 Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja jotka ovat esillä Yhtiön kotisivuilla. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisinaan niiden tultua voimaan.
 • 2. PALVELU 2.1 Yhtiö tarjoaa Palvelua Tilaajalle verkon ylitse. Tilaajalla ja Tilaajan Palveluun rekisteröityneillä käyttäjillä (myöhemmin, ”Käyttäjä”) on oikeus Sopimuksen mukaisin ehdoin ja rajoituksin käyttää Palvelua ja sen sovelluksia omassa liiketoiminnassaan.
  2.2 Yhtiöllä on oikeus muuttaa Palvelua muuttamalla, poistamalla tai lisäämällä Palvelun sisältämiä toimintoja tai sovelluksia. Yhtiöllä on oikeus muuttaa Palvelun käytön edellyttämiä teknisiä vaatimuksia.
  2.3 Tilaaja voi käyttää Yhtiön sovelluksia omassa toiminnassaan täyttämällä ja tallentamalla tietoja Yhtiön Palvelussa oleviin sovelluksiin ja käsittelemällä tietoja Palvelussa olevien sovellusten avulla.
  2.4 Yhtiö tallentaa, salaa ja käsittelee luottamuksellisesti yksityis- ja yritysasiakkaiden tietoja yksityisyydensuojaa koskevien lakien vaatimusten mukaisesti. Tiedot tallennetaan asiakastietojärjestelmäämme, tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tietoja käytetään laskutukseen, tiedottamisen, mainontaan sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.
  2.5 Käyttäjällä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin. Käyttäjällä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot ottamalla yhteys asiakaspalveluumme. Käyttäjä ja Tilaaja antavat suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn solmiessaan Sopimuksen tai ottamalla Palvelun käyttöön ja hyväksyessään Palvelun käyttöehdot. Rekisteriseloste on luettavissa Yhtiön verkkosivulla.
  2.6 Palvelun käytön yhteydessä tallentuva kulunvalvontaan liittyvä tieto tallentuu Palveluun Tilaajan tilaaman Palvelun laajuuden mukaisesti ja Yhtiö pyrkii käytettävissään olevin keinoin huolehtimaan tietojen säilyvyydestä Palvelussa Sopimuksen voimassaoloajan. Yhtiö ei takaa tallennettujen tietojen säilyvyyttä eikä vastaa tietojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta Tilaajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Tilaajaa suositellaan tallentamaan ja/tai tulostamaan sovelluksella muodostetut tiedostot itselleen esimerkiksi kuukausiraportteina. Tilaaja vastaa tallennettavissa olevien tietojen arkistoinnista.
 • 3. KÄYTTÖEHDOT 3.1 Palvelun käyttö on sallittua ainoastaan Yhtiön myöntämillä käyttäjätunnuksilla. Käyttäjätunnusten lukumäärä on tuotekohtaisesti määritelty Sopimuksessa. Sopimuksen voimassaoloaikana käyttäjätunnusten lukumäärää voidaan muuttaa. Sopimukseen voidaan myös liittää uusia tuotteita, joihin sovelletaan Yhtiön kulloinkin voimassa olevia kyseistä tuotetta koskevia hinnastoja. Käyttäjätunnusten muuttaminen tai uusien tuotekokonaisuuksien liittäminen Sopimukseen vahvistetaan sähköpostitse. Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia, jollei Sopimuksessa ole erikseen kirjallisesti toisin sovittu.
  3.2 Käyttäjä on velvollinen säilyttämään käyttäjätunnustaan ja salasanaansa huolellisesti siten, etteivät ne voi joutua kolmansien haltuun. Tilaaja vastaa kaikesta Tilaajan rekisteröityjen Käyttäjien tunnuksilla tapahtuvasta käytöstä.
  3.3 Käyttäjä saa sopimuksen voimassaoloaikana pääsyn Palveluun, Palvelussa käytettävissä olevien sovellusten käyttöön ja Palvelussa saatavilla oleviin aineistoihin.
  3.4 Palvelun käyttö muuta kuin kulunvalvontaa ja siihen liittyviä raportointitoimintoja varten on kielletty.
  3.5 Tilaajalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua tai siihen liittyviä aineistoja ja tietoja Yhtiön Palvelun kanssa välittömästi tai välillisesti kilpailevan palvelun, tuotteen tai aineiston kehittämiseen tai tarjoamiseen.
  3.6 Kaikki Käyttäjien Palvelun käyttöoikeudet lakkaavat automaattisesti ja välittömästi, kun Yhtiön ja Tilaajan välinen sopimus päättyy.
 • 4. IMMATERIAALIOIKEUDET 4.1 Tässä sopimuksessa immateriaalioikeudet tarkoittavat tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta, mallioikeutta, hyödyllisyysmallioikeutta ja patenttioikeutta sekä muita lakiin perustuvia yksinoikeuksia ja niitä koskevia hakemuksia sekä verkkotunnuksia.
  4.2 Kaikki Palveluun ja Palvelun toteutukseen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Yhtiölle. Tilaaja ja Käyttäjät saavat rajoitetun käyttöoikeuden Palvelun ja sen sisältämien aineistojen käyttöön. Kaikki muut oikeudet jäävät edelleen Yhtiölle. Palvelussa olevia aineistoja eivät ole Tilaajan omaa käyttöään varten Palveluun tallentamat tai tallentuneet Tilaajan tuottamat tiedot.
 • 5. MAKSU JA MAKSUEHDOT 5.1 Tilaaja on velvollinen maksamaan Palvelusta ja sen käyttöoikeudesta Yhtiön kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen palvelumaksun. Yhtiöllä on oikeus muuttaa hinnoittelua kalenterivuosittain ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli Tilaaja ei hyväksy tarkistettua hinnastoa on hänellä oikeus irtisanoa Sopimus. Kulloinkin voimassaoleva hinnasto on nähtävillä Palvelun verkkosivuilla.
  5.2 Laskutuskausi on kolme kuukautta ellei muuta ole sovittu. Laskun suuruus määräytyy asiakkaan käyttämien palveluiden laajuuden perusteella. Kunkin laskutuskauden yhteydessä laskutetaan mahdollinen edellisen laskutuskauden minimimäärän ylittänyt summa.
  5.3 Maksuehto on 14 päivää netto. Vuotuinen viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.
  5.4 Tuotteiden hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
  5.5 Maksun viivästyessä Yhtiöllä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta estää Tilaajan Palvelun käyttö siihen saakka, kunnes viivästyneet maksut viivästyskorkoineen on maksettu.
 • 6. VAHINGONKOVAUSVELVOLLISUUS Osapuolten tulee korvata toiselle osapuolelle aiheutuvat välittömät ja välilliset vahingot täysimääräisesti. Yhtiön vahingonkorvausvastuuseen sovelletaan kohdan 7 mukaisia vastuunrajoituksia.
 • 7. VASTUUNRAJOITUKSET 7.1 Palvelu ja Palvelussa käytettävissä olevat ohjelmat ja sovellukset tarjotaan sellaisina kuin ne ovat. Yhtiö ei takaa sitä, että Palvelu on keskeytyksettä käytettävissä tai että Palvelun sovellukset toimivat virheettä. Yhtiö ei ole vastuussa Palvelun käyttämiseen tarvittavista laitteista, laitteistoista, tietoliikenneyhteyksistä tai muista järjestelmänsä tai vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista seikoista.
  7.2 Tilaaja vastaa siitä, että sillä on riittävä tekninen standardi Palvelun käyttöön ja että sillä on Palvelun käyttöön kulloinkin tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot ja niiden käytön edellyttämät käyttöoikeudet.
  7.3 Tilaaja vastaa Palvelun, Palvelussa olevien aineistojen ja niiden sisältämien tietojen käytöstä ja käytön lainmukaisuudesta käyttökohteesta ja käyttöön sovellettavasta laista riippumatta. Yhtiö ei missään olosuhteissa vastaa Palvelun käytöstä silloin, kun Käyttäjä on yhdistänyt omia tietojaan palveluun. Yhtiö ei vastaa Palvelussa, tai sen sisältämissä ohjelmissa olevista puutteista tai virheistä eikä niiden aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista.
  7.4 Yhtiön vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa välittömiin vahinkoihin ja on määrältään enintään Tilaajan viimeksi maksaman palvelumaksun suuruinen.
  7.5 Tilaaja on vastuussa luomistaan käyttäjätunnuksista sekä niiden käytöstä ja Palvelun käytöstä sekä käyttämättä jättämisestä. Tilaaja vastaa että Käyttäjillä on riittävä osaaminen ja koulutus Palveluiden käyttöön.
 • 8. FORCE MAJOUR Kumpikaan Osapuoli ei ole vahingonkorvausvastuussa toiselle Osapuolelle vahingoista, jotka johtuvat kokonaan tai osittain sellaisista tapahtumista tai syistä, jotka eivät ole Osapuolen hallittavissa. Tällaisia tapahtumia ja syitä ovat esimerkiksi luonnonkatastrofit, kuten myrskyt ja tulvat, lakot, työnsulut, mellakat, sotilaalliset tapahtumat, tulipalot, räjähdykset, sähkö- ja tietoliikennekatkokset ja muut vastaavat tapahtumat.
 • 9. SOPIMUSEHTOJEN MUUTOKSET Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja jotka ovat esillä Yhtiön kotisivuilla. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisinaan niiden tultua voimaan.
 • 10. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN Yhtiön ja Tilaajan välinen sopimus tulee voimaan asiakkaan solmiessa Sopimuksen Yhtiön tai sen valtuuttaman edustajan kanssa tai Palvelun verkkosivulla, joko kirjallisesti, sähköisesti tai puhelimitse. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja päättyy kuukauden lopussa Tilaajan irtisanoessa Palvelun. Tilaajan irtisanoessa Palvelun kesken laskutuskauden, jo maksettuja laskuja ei palauteta. Irtisanottaessa Tilaajan tiedot jäävät Palveluun ja Tilaaja voi hyödyntää etukäteen maksetut laskut ottaessaan Palvelun uudelleen käyttöön.
 • 11. SOPIMUKSEN ENNENAIKAINEN PÄÄTTYMINEN 11.1 Yhtiöllä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta irtisanoa sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Tilaaja syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen. Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat esimerkiksi Palvelun käyttö Sopimuksen ehtojen vastaisesti, sekä maksun viivästyminen 14 päivää ensimmäisen maksukehotuksen antamisesta lukien.
  11.2 Yhtiöllä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta irtisanoa sopimus päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa, jos Tilaaja muulla tavalla rikkoo Sopimusta, eikä korjaa rikkomustaan seitsemän (7) päivän kuluessa Yhtiön kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Mikäli Sopimus päättyy ennenaikaisesti kohdassa 11 mainituin perustein, Tilaajalla ei ole oikeutta saada maksamiaan palvelumaksuja osittainkaan takaisin.
 • 12. SOPIMUSSAKKO Mikäli Tilaaja, itse tai välillisesti, käyttää palvelua kirjautumalla sisään tarkoituksenaan Yhtiön tai sen tarjoaman Palvelun tietojen, toiminnallisuuden tai laajuuden tutkiminen ja niiden hyödyntäminen Palvelun kanssa välittömästi tai välillisesti kilpailevan palvelun, tuotteen tai aineiston kehittämiseen tai tarjoamiseen, on Yhtiöllä oikeus periä vahingonkorvauksena viisikymmentätuhatta (50.000) euroa, tai todellisen vahingon verran mikäli todellinen vahinko on edellä mainittua summaa suurempi, sopimussakkoa Tilaajalta.
 • 13. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 13.1 Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman Yhtiön antamaa kirjallista suostumusta.
  13.2 Yhtiöllä on oikeus siirtää sopimus kolmannelle yhtiölle, jolle Yhtiön sopimuksen mukainen liiketoiminta siirtyy.
 • 14. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 14.1 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
  14.2 Sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa.